In de afgelopen jaren is gebleken dat fossiele brandstoffen zoals aardgas flink bijdragen aan de klimaatuitdaging waar ons land, maar ook de hele wereld, mee kampt. Nederland heeft daarom de ambitie om van het gas af te gaan: in 2050 moet de samenleving CO2-arm zijn, waarbij de uitstoot van dit broeikasgas minimaal 80% lager moet zijn dan de uitstoot in 1990.

Gebouwen zoals woningen dragen fors bij aan de uitstoot van CO2. Een schatting van de Nederlandse overheid laat het percentage bijdrage zelfs oplopen tot 30%. Er wordt dus door de overheid, maar ook door de markt, volop ingezet op ‘aardgasvrij’. Maar omdat de behoefte aan verwarming van ruimtes en warm tapwater blijft bestaan, komt het inzetten van warmtepompen – die werken op basis van elektriciteit – al snel in beeld.

Fotograaf: Carl Attard

Innovatieve warmtepompleverancier

Nefit, een bekende leverancier van onder andere cv-ketels en warmtepompen, zet sterk in op productkwaliteit en het steeds verder verbeteren van haar service. Het gaat dan zowel om de consument alsmede de installateurs, omdat deze samenwerkingspartners verantwoordelijk zijn voor een juiste installatie en onderhoud.

Bij deze ontwikkelingen heeft Nefit een innovatieve rol. Het bedrijf schuwt het bedenken en toepassen van nieuwe denkrichtingen niet. In samenwerking met Business Innovation Campus de Gasfabriek in Deventer onderzoekt Nefit hoe nieuwe technologieën kunnen worden ingezet om de nummer één warmtepompleverancier te blijven.

Geïntegreerde inzet technologie met oog voor de mens

In de afgelopen periode hebben de verschillende Gasfabriek-startups onder leiding van Aime gewerkt aan een visiedocument waarin wordt beschreven hoe met Artificial Intelligence en Big Data de warmtepompen een stuk slimmer kan worden gemaakt.

Daarmee wordt al gauw duidelijk dat de inzichten over hedendaagse technologie – dat de technologische ontwikkelingen niet afzonderlijk van elkaar moeten worden ingezet maar juist als een geïntegreerd geheel – ook hier van toepassing zijn. In gesprekken met Nefit kwam al vrij gauw de casus voorbij van het continu meten en inzichtelijk maken van de status van de warmtepomp.

Gasfabriek-startup Iotify werkt parallel aan de ontwikkelingen op het gebied van AI en Big Data dus aan een IoT-meetkoffer waarvan de ruwe data die de koffer genereert kan worden gebruikt om de inzet van AI en Big Data een stuk verder te brengen.

Deze ontwikkelingen worden natuurlijk uitgevoerd met oog voor de mens. Aime kiest er namelijk bewust voor om mensen niet te vervangen, maar hun werk te ondersteunen zodat ze creatievere en uitdagendere taken kunnen uitvoeren. Verschillende stakeholders van Nefit zijn bij het project betrokken en helpen met extra inzichten vanuit de markt en de organisatie. Dankzij deze goede samenwerking, waarbij ook Nefit’s eindklant wordt aangehaakt, is er een enorme stap gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan concrete vervolgstappen.